Alegorie

   Známky s alegorickými náměty měly nahradit všechna předcházející známková vydání. Byly vydány postupně v době od 1. června 1920 do května 1926.
   Ministerstvo pošt vyzvalo čtyři význačné umělce k vypracování a předložení návrhů na známky, které pak byly realizovány. Šlo o tyto návrhy:
   Holubice - autor Jaroslav Benda, Osvobozená republika - autor Vratislav Hugo Brunner, Husita - autor Alfons Mucha a Hospodářství a věda - autor Jakub Obrovský.

Holubice

Vznik známek

   Návrh známky předložil autor Jaroslav Benda pod heslem "Psaní". Jde o stylizovanou holubici s dopisem v zobáčku. Návrh představoval na tehdejší dobu značně moderní a průkopnické pojetí známkové tvorby. Byla tak vytvořena jedna z nejdokonalejších symbolických kreseb použitých v tehdejší známkové tvorbě.
   Veřejností nebyl návrh přijat příznivě. Naproti tomu francouzský časopis "L´art et décoration" vyslovil Bendovi vysoké uznání a kladl jeho návrh jako vzor pro francouzskou známkovou tvorbu. Česká akademie věd a umění udělila na návrh sochaře Jana Štursy autorovi výroční cenu r. 1920.
   Benda vypracoval původní návrh bílou barvou na fialově černém podkladě o rozměrech 11, 6 x 12, 9 cm s hodnotovou číslicí 2, se šesti velkými a čtrnácti malými hvězdičkami. Návrh byl určen pro tisk z výšky, tj. pro použití knihtiskové techniky.

Původní návrh s hodnotovou číslicí 2

Původní návrh s hodnotovou číslicí 2


   Tiskárna však provedla řadu zkoušek neotypií. Při závěrečných zkouškách byla rovněž použita neotypie a velikost obrazu známky byla zvolena 18 x 21 mm. Z tohoto přípravného studia se dochovaly četné tiskové zkoušky, při nichž se rozjevily některé nedostatky původního návrhu. Proto vypracoval autor nový, zjednodušený návrh o rozměrech 11, 0 x 13, 3 cm. V tomto druhém návrhu upravil autor podstatně kresbu v tom smyslu, že vynechal velké i malé hvězdičky a dolní část křídel upravil zjednodušením ornamentů včetně části pod nápisem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ. V pečeti dopisu je písmeno B (počáteční písmeno příjmení autora). Návrh měl hodnotou číslici 5.
   Současně s tímto opraveným návrhem předal autor tiskárně kresby číslic hodnot, kterých mělo být u známek použito. 10, 15, 20 a 25 h (I. typ). V té době nebylo známo, že bude zapotřebí i hodnoty 30 h. Číslice vypracoval sám proto, aby byla dodržena slohovost návrhu.
   Návrh zůstal pro všechny hodnoty stejný. Pouze u hodnoty 5 (haléřů), které je jednomístná, byla zbývající plocha vyplněna prodloužením svislých stužek.
   Pro tisk známek bylo použito návrhu, dodatečně nepatrně upraveného odstraněním monogramu v pečeti a připojením jména autora JAR. BENDA pod známku.
   Navrhovatel předal na samostatném listu papíru k opravenému návrhu s písmenem B v pečeti dopisu vlastní rukou napsané jméno JAR. BENDA s poznámkou:
   "Budou-li ostatní známky označeny jmény autorů, dá se i tento text (papír se přiloží těsně k okraji kresby), a to do středu. Pak se ovšem B na pečeti zaretušuje. 9.4.1920 - Benda". (Přesný citát z dokladu Poštovního muzea v Praze).
   Z předběžných zkoušek upraveného návrhu se dochovalo značné množství tisků.

Opravený návrh s monogramem B; hodnotové číslice 5 jsou přelepeny
papíry s číslicemi 30

Opravený návrh s monogramem B; hodnotové číslice 5 jsou přelepeny


Vydání známek

   Známky byly vydány celkem v 6 hodnotách, z nichž hodnoty 5 a 10 h ve dvou barvách. Známky byly dány do oběhu postupně s jinými známkami Alegorie a taktéž postupně brány z oběhu. Doba vydání a ukončení platnosti byla oznámena těmito Věstníky ministerstva pošt a telegrafů:

   Věstník č. 25, zpráva č. 83 ze dne 18. června 1920 uvádí vydání hodnot:
5 h modré (první náklad), 10 h zelené, 15 h hnědé.
   Věstník č. 38, zpráva č. 45 ze dne 7. srpna 1920 uvádí vydání hodnot:
5 h fialové, 10 h olivové, 20 h oranžové, 25 h modré.
   Věstník č. 20, zpráva č. 32 ze dne 16. dubna 1921 uvádí ukončení platnosti hodnot:
5 h modré (první náklad), 10 h zelené.
   Věstník č. 25, zpráva č. 45 ze dne 22. dubna 1925 uvádí vydání těchto hodnot:
5 h modré (druhý náklad), 30 h červeně fialové.
   Věstník č. 25, zpráva č. 58 ze dne 4. července 1928 uvádí ukončení platnosti hodnot:
5 h fialové, 30 h červeně fialové.
   Věstník č. 8, zpráva č. 11169 ze dne 20. února 1932 uvádí ukončení platnosti hodnot:
5 h modré (druhý náklad), 10 h olivové, 15 h hnědé, 20 h oranžové, 25 h zelené.

   Nejvyššího nákladu bylo dosaženo u nejpoužívanějších známek 10 h olivové a 20 h oranžové. Známka 5 h modrá byla vydána ve dvou časových údobích. Jednotlivé náklady (I. a II.) nelze přesně rozlišit. K prvnímu nákladu patří známky použité v roce 1920 - 21 a známky bez otisku ochranného rámu, k druhému nákladu známky s otiskem ochranného rámu popřípadě s deskovými značkami 1 - 26, 2 - 26. Známky hodnoty 20 h byly vydány ve dvou typech, označovaných I. nebo II., avšak není znám náklad jednotlivých typů. Pouze z hlediska množství výskytu neupotřebených známek lze soudit, že náklad známek I. typu podstatně menší.

Tisk známek

   Známky vytiskla Česká grafická Unie v Praze knihtiskem z leptaných desek. Zmenšeným ofotografováním návrhu byl získán štoček o dvojnásobné velikosti budoucí známky. Tento postup se opakoval při dalších hodnotách, kdy do původní předlohy (návrhu) byla vlepena nová hodnotová číslice. Ze štočku bylo pořízeno 100 černých otisků na křídovém papíru, které byly nalepeny vždy po 10 kusech do 10 řad. Tím vznikla pomocná sestava. Tato sestava byla fotografováním zmenšena na poloviční velikost a tak zhotoven skleněný negativ, pomocí něhož byla kresba přenesena na citlivou vrstvu kovové desky. Leptáním pak byla zhotovena deska.
   Tiskové formy byly buď doudeskové nebo čtyřdeskové, sestavené ze známek stejných nebo různých hodnot, dokonce i v sestavě se známkami jiného vydání (Hradčany, Osvobozená republika).
   Tisk známek lze rozdělit do několika údobí výroby. Hodnoty 5, 15, 25 a 30 h byly tištěny vesměs formou dvoudeskovou. Hodnota 10 h zelená byla rovněž tištěna formou dvoudeskovou, kdežto hodnota 10 h olivová taktéž formou čtyřdeskovou, avšak s největší pravděpodobností až v posledním stadiu výroby (od r. 1924). Hodnota 20 h byla tištěna dvoudeskovou i čtyřdeskovou formou.
   Podle dochovaného známkového materiálu lze usuzovat na následující počet tiskových desek včetně desek pro sešitková vydání.
   Z přehledu je zřejmé, že není zcela vyjasněna otázka počtu tiskových forem (nejsou v tabulce uváděny) i počtu desek u hodnoty 5 h modré i fialové, u hodnoty 10 h olivové, která dosáhla více jak 640 miliónu kusů a u hodnoty 20 h. Pro nedostatek dokladů ve sbírkách i v Poštovním muzeu nebylo možno zjistit přesný sled jednotlivých desek a jejich sestavení do tiskových forem. Proto jsou tiskové desky uváděny jen podle označení a podle teoretických známých předpokladů.

Horní 40 blok - exemplář ze 7TD

Horní 40 blok - exemplář ze 7TD

Svitkové vydání

   Ustanovením Věstníku ministerstva pošt a telegrafů č. 98 ze dne 25. listopadu 1922 bylo oznámeno:
   Výplatní známky hodnot 20, 50 a 100 haléřových byly vydány také ve svitcích. Každý svitek obsahuje 5000 kusů téhož druhu. Je tedy prodejní cena jednoho svitku známek 20 hal. 100 Kč, 50 hal 250 Kč a 100 hal 500 Kč. Barva tisku ochranných pásek souhlasí s barvou vyznačené známky výplatní (20h rumělkově červená, 50 h žlutozelená a 100 hal. tm. hnědá). Známkami ve svitcích se plní kontrolní poštovného a strojek „Flo – ka“ pro nalepování známek na listovní zásilky. Vzhledem k vyšším výrobním nákladům svitků známek a jejich výhradní upotřebitelnosti pro zmíněné stroje bude výroba i spotřeba svitků přísně kontrolována, aby při změně pošt. sazeb nebyla poškozena poštovní správa neprodejností zásob svitků, vydaných podle poštovních sazeb nyní platných. Svitky známek ať tedy pošt., úřady objednávají jen tehdy, bude – li zaručen v místě úřadu odbyt poptávkou spotřebitelů.
   Pro svitkové vydání bylo uvažováno s hodnotami 10 h olivové a 20 h (kromě dvou hodnot Osvobozené republiky). V citovaném ustanovení bylo omylem opomenuto vydání hodnoty 10 h olivové.
   Svitkové známky nebyly tištěny jinými tiskovými deskami, ale byly vyrobeny z normálních 100 známkových archů rozřezáním a slepením v pásy, které pak byly svinuty. Řez probíhal perforačními řadami, takže zoubkování na svislých stranách bylo zaříznutím poškozeno.
   Známkové kotouče se prodávaly v lepenkových krabičkách o velikosti 5, 5 x 5, 5 x 2, 0 cm.
   Sběratelé neměli o tyto známky vcelku zájem, protože byly poškozeny na okrajích rozříznutím v perforaci a neodlišovaly se v obrazu od normálních známek.
   Prodejní automaty na známky se však neosvědčily a tak byla výroba svitkových známek zastavena ještě dříve, něž známky pozbyly platnosti.

Papír

   U naprosté většiny vydaných známek je papír až mírně nažloutlý, v menším množství máme známky na hnědožlutém papíru. U známek všech hodnot se vyskytuje také tenký papír s prosvítajícím tiskem, dále tlustý, výjimečně velmi tlustý papír (např. u 5 h modré).
   Lep je bílý, nažloutlý až žlutý.

Výrobní vady

Vady tiskové

   Při knihtisku vznikly během výrobního postupu různé tiskové vady. Podle původu tiskových vad jsou to vady tiskových desek a nahodilé vady výrobní.

Vady tiskových desek

   Citlivá vrstva na skleněném negativu byla často poškozena. Škrábnutí, přerušení nebo vynechání kresby na skleněném negativu se projevilo na kovové tiskové desce jako neproleptané místo, které při použití desky tisklo. Naopak, nežádoucí nános na skleněném negativu v podobě čárek, skvrn, teček apod. způsobil zaleptání na kovové desce a tato místa pak při použití desky netiskla. Poškození kresby na skleněném negativu mohlo být způsobeno již při vyvolání ještě před zaschnutím emulze. Tyto vady se opakují na všech deskách zhotovených pomocí tohoto negativu.
   Vady tiskových desek vznikaly i poškozením citlivé vrstvy na kovové desce před leptáním, nedostatky při vlastním leptání nebo mechanickým poškozením desky. Vyskytují se na té části nákladu, která byla vytištěna nedokonalou či poškozenou deskou.

Nahodilé výrobní vady

   Vznikaly teprve v pozdějším stadiu tisku opotřebením tiskových desek, znečištěním desek a vniknutím cizích tělísek mezi tiskovou desku a papír.

Obtisky

   Známe celou řadu strojových obtisků u známek téměř všech hodnot, jednak jako úplný strojový obtisk (většina případů), jednak částečný obtisk (ojediněle se vyskytující).
   Archové obtisky úplně i částečně nacházíme rovněž téměř u všech hodnot. U hodnoty 30 h se vykytuje obtisk jen ojediněle. Strojový a archový obtisk u známek 5 h fialové a 25 h se vyskytuje podstatně řidčeji než u ostatních hodnot.

147N-rub-obtisk u nevydané známky

147N-rub-obtisk u nevydané známky

143 VV  obtisk na vydané známce 5h

143 VV  obtisk na vydané známce 5h

Vady ostatní

Vady zoubkování

   Jako předcházejících vydání, vyskytuje se i u známek Holubice řada perforačních nedokonalostí kromě těch, které jsme již uvedli. Jsou to především známky s vynechaným jedním nebo dvěma otvory, které vznikly vylomením perforační jehly ve stroji. Poměrně velmi zřídka se vykytuje vynechané vodorovné nebo svislé zoubkování.
   Více nálezů je již u známek se zoubkováním dvojitým, trojitým, dvojitě šikmo provedeným nebo pravidelným, ale se značným posunem proti obrazové části, všech vesměs u hřebenového zoubkování 14. Nejvíce je nalézáme u známek hodnoty 10 h )zelené i olivové) a 20 h.

Ostatní vady tisku a papíru

   K nim řadíme především dokonalé, slité, dvojité a nepatrně posunuté tisky, které se vyskytují u všech hodnot kromě známek 30 h. Slitý nebo dvojitý tisk se rovněž vyskytuje i u nezoubkovaných známek 10 h olivové a 15 h.
   Rovněž se vyskytuje i tisk na lepu. Je znám u 5 h fialové i modré, 10 h zelené a 20 h známky, u známek nezoubkovaných, u hodnot 5 h modré a 15 h.
   Patří sem i různé nedotisky, vzniklé překrytím papíru, malé nebo větší složky a menší přeložky.
   K zajímavostem patří nedotisky vzniklé po nastavení papíru, který se během výroby přetrhl a byl ještě před tiskem slepen. Někdy se stalo, že papír byl přetržen a slepen za tisku. Tak vznikly zajímavé nedokonalosti, zvláště u známek hodnot 5 h (modré) a 10 h (olivové). Uvedené vady se však vyskytují ojediněle.

Nevydané tisky

   Patří sem známky nezoubkované, známky 15 se zoubkováním 13 ¾, zkusmé tisky původního návrhu i definitivního návrhu, černé tisky a makulaturní tisky na různých barevných papírech.

Přípravné a kontrolní tisky

Zkusmé tisky

   Z řady tiskových zkoušek provedených jednak hlubotiskem, jednak knihtiskem se dochovalo určité množství zkusmých tisků, které se dostaly během pozdějších let do rukou sběratelů.
   Z prvních tisků známe otisk pořízený podle původního návrhu s hodnotovou číslicí 2 a s příslušnými hvězdičkami v obraze o rozměrech 22, 8 x 26, 3 mm provedený h l u b o t i s k e m vesměs na papíru bez lepu, výjimečně s lepem, v několika barvách. Rovněž je tento zkusmý tisk znám na proužku papíru společně s jinými dvěma návrhy nevydaných známek.
   Z tohoto přípravného údobí existuje také trojice hodnoty 5 + 15 + 10 ve velikosti předlohy, černý tisk z nedohotovené desky o velikosti obrazu známky 38 x 44 mm, a to na křídovém papíru nebo na nahnědlém papíru.
   Dále je to řada zkusmých tisků původního návrhu provedených h l u b o t i s k e m v rozměrech známky 18, 2 x 21, 7 mm s číslicemi 5, 10, 15, které si opatřila tiskárna sama.
   Dochovaly se i jednotlivé exempláře uvedených tří hodnot společně na proužcích (15 + 10 + 5) v mnoha barvách na papíru s lepem, výjimečně též na bílém papíru bez lepu, na kartónovém papíru nebo též na slabě nahnědlém papíru.
   Zkusmé tisky byly také perforovány řádkovým zoubkováním 11 ½ , z nichž většina se dochovala pouze jako jednotlivé známky.
   K další skupině patří tytéž tisky, avšak provedené k n i h t i s k e m. Z tohoto údobí známe rovněž jednotlivé tisky hodnot 5, 10 a 15h společně na proužcích papíru v rozmístění 10 + 5 + 15, avšak s většími mezerami mezi známkami než u hlubotiskového provedení. Existují v několika barvách (již menší počet barev) vesměs na papíru s lepem. Rovněž se dochovaly zkusmé tisky se zoubkováním 11 ½ (jednotlivé známky).
   K další skupině řadíme zkusmé tisky definitivního návrhu, kterých se dochovalo větší množství. Byly pořízeny knihtiskem v několika variantách, a to u všech hodnot kromě 30 h. Na základě těchto zkoušek byly též vybírány vhodné barvy pro připravovanou výrobu.
   Jsou známy jednak proužky papíru s otiskem hodnot 10 + 20 + 25 + 5 jako nedohotovené štočky, jednak jako dohotovené i jednotlivé exempláře známek vzniklé rozstřižením, a to v mnoha barvách, vesměs na bílém křídovém papíru nebo na papíru s lepem.
   K dalším tiskům patří hodnoty 5 + 10 + 15 na proužcích s menšími mezerami (9,5 mm) mezi známkami, pořízené v mnoha barvách pouze na papíru s lepem. Známe též jednotlivé exempláře se zoubkováním 11 ½ .
   Uvedené tři hodnoty ( 5 + 10 + 15 h) byly rovněž provedeny jako zkusmé tisky na společném tiskovém listu (Masaryk, Holubice, Osvobozená republika a Hospodářství a věda) v mnoha barvách (přibližně 17 barev) na papíru s lepem, výjimečně na bílém křídovém papíru. V celku se dochovalo těchto společných tiskových listů velmi málo, většinou jde o bloky nebo jednotlivé exempláře vystřižené z listů.
   K závěru zkušebního období patří tiskové zkoušky se 100 kusovým listem. Takto byla zkoušena hodnota 10 h v barvě olivově zelené, oranžově červené a fialové, všechny na papíru s lepem, dále 5 h tmavomodrá a 15 h červenohnědá na bílém křídovém papíru.
   30 h známka byla jediná, která neprodělala pokusné stadium jako ostatní. U této hodnoty nejsou známy žádné zkusmé tisky.

Černé tisky

   Známe černé tisky u všech hodnot a typů (kromě 30 h) jednak na křídovém papíru, jednak na obyčejném papíru nažloutlém papíru. Některé z těchto tisků se zachovaly jako otisk nedohotoveného štočku, avšak jen u některých hodnot.
   Je znám také černý tisk 20 h hodnoty, kde původně byla zakreslena široká nula v hodnotových štítcích. Tento návrh po provedených pokusných tiscích v černé barvě byl shledán nevyhovujícím a nahrazen ještě před vlastní výrobou novým typem nuly (I. typ).
   Původní číslice 20 existuje rovněž na bílém křídovém papíru v dohotoveném a nedohotoveném štočku a také na nahnědlém papíru.

 
Přehled výskytu černých tisků známek emise Holubice
Velikost známky křídový papír  
38 x 44 mm   trojice
nedohotovený štoček nahnědlý papír 5 + 15 + 10
(6 hvězdiček)    
normální velikost křídový, kartónový 5, 10, 15
známky (6 hvězdiček)    
křídový papír dohotovený štoček 5, 10, 15, 20 (I. + II),
    25 I.,
     
    20 - široká 0
  nedohotovený štoček 5, 10, 15, 20 II., 25 I.,
    20 - široká O
  s lepem 20 I.
  na zadní straně 5, 10, 20 II
  nahnědlý, obyčejný   
  papír  
nahnědlý papír dohotovený štoček 5, 10, 15, 20 II., 25 I.,
    20 - široká O
  nedohotovený štoček 25 I.,
    20 - široká O
  tlustý 25 I
  lep na přední straně 25 II

            černotisk známky 10 h - č.145                             černotisk známky č. 25h - č. 149 II.typ

  černotisk známky 10 h - č.145     černotisk známky č. 25h - č. 149 II.typ


Makulaturní tisky na barevném papíru

   Do této skupiny řadíme tisky na makulaturním, barevném (nažloutlém, nahnědlém, světle zeleném, žlutozeleném, šedém, fialově růžovém, modrozeleném, modrofialovém aj. ) papíru. Známé jsou u všech hodnot.
   V menším množství se vyskytují některé hodnoty se zkusmým zoubkováním hřebenovým 14.
   Mezi sběrateli se také dochovaly části archů jako soutisky dvou různých hodnot, na bílém nebo nahnědlém makulaturním papíru. Jsou to doklady jednotlivých tiskových forem a jejich desek, kromě několika celých archů uložených v Poštovním muzeu v Praze.

Makulaturní tisk na fialově růžovém papíru - hodnota 10 h - zelená

Makulaturní tisk na fialově růžovém papíru - hodnota 10 h - zelená

 
Zkusmé tisky emise Holubice (přehled výskytu)      
Druh rozměry tisk hodnota popis barvy papír zkusmé zoubkování
původní návrh - tiskové zkoušky (6 hvězdiček) 22, 8 x 26, 3 mm hlubotisk (neotypie) 2 se společnými žlutá bez lepu 11 ½ 
návrhy na větším červeně oranžová (výjimečně s lepem)
proužku papíru červeně hnědá  
jednotlivě fialová  
  světle modrá  
  modrá  
  světle zelená  
  tmavě zelená  
  šedá  
18, 2 x 21, 7 mm hlubotisk (neotypie) 15 + 10 + 5 malé proužky  oranžová s lepem 11 ½ 
papíru červená (karmínová) (výjimečně bílý bez
5 jednotlivě červeně fialová lepu nebo kartó,
10   fialová nový),
15   hnědá nahnědlý
    olivová makulaturní
    modrá  
    modrozelená  
    světle zelená  
knihtisk 10 + 5 proužky papíru, růžově červená s lepem 11 ½ 
+15 větší mezera modrozelená  
  mezi štočky světle zelená  
5 jednotlivě žlutozelená  
10   a jiné  
15      
zkusmé tisky, definitivního návrhu 18, 2 x 21, 7 mm knihtisk 10 + 20 proužky papíru: karmínově červená křídový  
+25 nedohotovený šedě fialová nebo s lepem
+5 nebo dohotovený  světle modrá  
  štoček modrá  
    tmavomodrá  
    tmavohnědá  
    světle zelená  
    tmavě zelená  
    (cca 15 barev)  
5, 10, jednotlivě    
20, 25
zkusmé tisky definitivního návrhu 18, 2 x 21, 7 mm knihtisk 5+10 proužky papíru, oranžově žlutá s lepem  
15 menší mezera růžově červená  
  mezi štočky karmínově červená  
5   červeně fialová  
10 jednotlivě šedě fialová  
15   tmavě fialová  
    olivová  
    šedohnědá  
    tmavomodrá  
    zelená  
    (cca 17 barev)  
5 + 10 zkusmý tisk na    s lepem,  
+15 společném tiskovém   výjimečně křídový
  listu (Masaryk, Osvob.    
  republika, Hosp.a věda)    
10 ze 100 kusvého tmavě olivová s lepem  
  listu tmavě rumělko-  
    vě červená  
    fialová  


Přehled výskytu jednotlivých hodnot na různých papírech:

bílý až nahnědlý (nažloutlý): 5 modrá, 10 zelená, olivová, 15, 20, 25 h
žlutý: 25 h
fialově růžový: 5 modrá, fialová, 10 zelená, olivová, 20 h
tmavě červené fialový: 5 modrá, fialová, 10 zelená, olivová, 15 h
oranžový: 10 olivová, 20 h
modrofialový: 10 h olivová
modrozelený: 5 modrá, fialová, 10 zelená, olivová
světle šedý: 5 fialová, 10 olivová
šedý: 10 olivová, 20, 25 h
modrý: 20, 25 h
žlutozelený: 10 h olivová
šedozelený: 10 h olivová

   Rovněž jsou známy makulaturní tisky na barevném papíru ve spojkách téte – béche.